RUS

ITA

DEU

ENG
terra pet logo
 

Legalizacija

 

Rok za legalizaciju

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU JE DO 30.06.2013. GODINE

Do navedenog roka bitno je započeti s postupkom legalizacije tj. podnijeti zahtjev za riješenje o izvedenom stanju.

Kontakt legalizacija:

Jasminka Kršlović

TEL:terra pet telefon023 410 831

MOB:terra pet mobitel098 853 450

E-MAIL: terrapet2011@gmail.com

Legalizacija

Nezakonito izgrađenim objektom smatra se objekt, odnosno rekonstruirani dio postojećeg objekta bez akta kojim se odobrava građenje. Ujedno i svaka nekretnina bez akta evidentirana na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave od 21.lipnja.2011. Objekti koji su izgrađeni ili nadograđeni nakon navedenog datuma, ne mogu biti legalizirani.

TERRA PET za Vas obavlja kompletan posao za legalizaciju. Ishodujemo odgovarajući akt kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira.

Zašto legalizirati objekt?

Legalizacija je potrebna u cilju sticanja zabilježbe u zemljišnoknjižnom izvatku. Ukoliko objekt nije legaliziran neće se moći provesti etažiranje, podjela imovine, rekonstrukcija i nadogradnja.

Kako legalizirati objekt?

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju. Zahtjev za legaliziranje građevine podnosi se najkasnije do 30.lipnja 2013. godine i po proteku toga roka ne može se više podnijeti.

NUDIMO VAM SVE USLUGE ZA ISHOĐENJE DOKUMENTACIJE ZA IZRADU ELABORATA RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU

Zahtjevna zgrada

Nezakonito izgrađena zgradu čija je površina veća od 400 m2, zgrada za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti površine veće od 1000 m2 i zgrada javne namjene.

Manje zahtjevna zgrada

Nezakonito izgrađena zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrada za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti čija površina nije veća od 1000 m2

Jednostavna zgrada

Nezakonito izgrađena zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m2 i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2

Pomoćna zgrada

Nezakonito izgrađena pomoćna zgrada u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m2

 
Terra Pet
Vlade Janjića-Cape 2, 23000 Zadar
OIB: 36010850742